965 53 14 44 - C/ San Gil, 2 - 03841 Alcocer de Planes ayuntalcocer@gmail.com

Política de privacitat

 1. INFORMACIÓ PER A LA PERSONA USUÀRIA

L’Excm. Ajuntament d’Alcosser, com a persona responsable del Tractament, informa que, segons el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, (RGPD) i en la LO 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), tractarem les seues dades tal com reflectim en la Política de Privacitat.

En aquesta Política de Privacitat descrivim com recollim les seues dades personals i per què les recollim, què hi fem amb elles, amb qui les compartim, com les protegim i les seues opcions quant al tractament de les seues dades personals.

Aquesta Política s’aplica al tractament de les seues dades personals recollides per l’Excm.  Ajuntament d’Alcosser per a la prestació dels seus serveis. Si accepta les mesures d’aquesta Política, accepta que tractem les seues dades personals com es defineix en aquesta Política.

 1. DADES DE CONTACTE DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.
 • Denominació social: Ajuntament d’Alcosser
 • CIF: P0300700B
 • Domicili: C/San Gil, nº 2 – 03841 Alcosser (Alacant) – Telèfon: 96 553 14 44
 • Correu-e: ayuntalcocer@gmail.com
 • Dades del Delegat de Protecció de Dades: Oficina Provincial de Protecció de Dades (OPPD) de la Diputació Provincial d’Alacant oficinapd@diputacionalicante.es Telèfon 965988900
 1. PRINCIPIS RECOLLITS
 2. Les dades personals seran:
 3. a) tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb la persona interessada («licitud, lleialtat i transparència»);
 4. b) recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes, i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquests fins.
 5. c) adequades, pertinents i limitades a les necessitats en relació amb les finalitats per als quals són tractades («minimització de dades»).
 6. d) exactes i, si fora necessari, actualitzades; s’hi adoptaran totes les mesures raonables perquè se suprimisquen o rectifiquen sense dilació les dades personals que siguen inexactes respecte a les finalitats per als quals es tracten («exactitud).
 7. e) mantingudes de manera que es permeta la identificació de les persones interessades durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament de les dades personals. Les dades personals podran conservar-se durant períodes més llargs sempre que es tracten exclusivament amb finalitats d’arxiu en interés públic, finalitats d’investigació científica o històrica, o finalitats estadístiques, de conformitat amb l’article 89, apartat 1, sense perjudici de l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives apropiades que imposa el present Reglament a fi de protegir els drets i llibertats de la persona interessada («limitació del termini de conservació»).
 8. f) tractades de tal manera que es garantisca una seguretat adequada de les dades personals, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seua pèrdua, destrucció o mal accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives escaients («integritat i confidencialitat»).
 9. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

En aquesta Entitat tractem la informació obtinguda amb la finalitat de poder tramitar els expedients administratius i les actuacions derivades d’ells.

Igualment, tractem la informació obtinguda amb la finalitat de poder enviar-los a les persones interessades la informació de caràcter general que puga ser-los d’utilitat.

En el seu cas, finalitats més explicites i concretes poden indicar-se en les clàusules informatives incorporades en cadascuna de les vies de presa de dades (formularis web, formularis en paper, locucions, cartells i notes informatives) per a supòsits concrets.

 1. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES SEUES DADES

Conservarem les seues dades personals des que ens preste el seu consentiment fins a la seua revocació, o bé sol·licite la seua limitació del tractament. En tals casos, mantindrem les seues dades bloquejades durant els terminis legalment exigits.

Sol·licitada la supressió, es mantindran bloquejades durant el temps necessari, i es limitarà el seu tractament, únicament per a algun d’aquests supòsits, per complir amb les obligacions legals/contractuals/normativa administrativa al fet que estiguem sotmesos i/o durant els terminis legals previstos per a la prescripció de qualsevol responsabilitat per part nostra i/o l’exercici o la defensa de reclamacions derivades de la relació mantinguda amb la persona usuària.

En altres casos, el termini de conservació de les dades dependrà de l’especificat per a cada tractament de dades personals.

De conformitat amb el regulat en l’article 26 de la LOPD-GDD serà lícit el tractament per aquesta Entitat de les dades amb finalitats d’arxiu en interés públic, sempre complint amb la normativa vigent d’arxius i documentació.

 1. LEGITIMACIÓ I DADES RECAPTADES

El consentiment és una manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca d’acceptació d’aquest tractament.

La legitimació per al tractament de les seues dades podria ser el consentiment exprés atorgat  mitjançant un acte positiu i afirmatiu (emplenar el formulari corresponent i marcar la casella d’acceptació d’aquesta política) en el moment de facilitar-nos les seues dades personals.

En emplenar els formularis, marcar la casella “Accepte la Política de Privacitat” i fer clic per enviar les dades, o en remetre correus electrònics a la Diputació Provincial d’Alacant a través dels comptes habilitats a aquest efecte, la persona usuària manifesta haver llegit i acceptat expressament aquesta política de privacitat, i atorga el seu consentiment, inequívoc i exprés, al tractament de les seues dades personals d’acord amb les finalitats indicades.

Igualment, la base legal per al tractament de les dades podria basar-se en el compliment d’una missió que és realitzada en interés públic o en l’exercici de poders públics, de conformitat amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú.

Categories de dades

Les dades que es recapten es refereixen a la categoria de dades identificatives, com poden ser: Nom i cognoms, DNI, telèfon, adreça postal, empresa, correu electrònic, així com l’adreça IP des d’on accedeix al formulari de recollida de dades, així com qualsevol altra dada necessària per als tràmits administratius sol·licitats.

 1. EXISTÈNCIA DE DECISIONS AUTOMATITZADES

Aquesta entitat pot prendre decisions automatitzades basades en la cobertura legal que li atorga l’article 41 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. Seria qualsevol acte o actuació realitzada íntegrament a través de mitjans electrònics en el marc d’un procediment administratiu i en la qual no haja intervingut de manera directa una persona.

Haurà de regular-se la presa de decisions automatitzades en una normativa pròpia, definint en la mateixa les especificacions, programació, manteniment, supervisió i control de qualitat. Aquesta normativa estarà a la disposició dels ciutadans en la seu electrònica d’aquesta Entitat.

 1. MESURES DE SEGURETAT

Dins del nostre compromís per garantir la seguretat i confidencialitat de les seues dades de caràcter personal, informem que s’hi han adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, si tenim en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguen exposats, segons l’Art. 32 del RGPD EU 679/2016 i l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS. Reial decret 3/2010, de 8 de gener, modificat pel Reial decret 951/2015).

 1. COMUNICACIÓ/CESSIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades poden ser comunicades a empreses relacionades amb l’Ajuntament d’Alcosser per a la prestació dels diversos serveis en qualitat de persones encarregades del Tractament.

Les dades es comunicaran a altres administracions públiques sempre que siga necessari per a complir amb les finalitats enumerades anteriorment, sempre que existisca normativa legal que ho empare.

 1. EXERCICI DE DRETS

Qualsevol persona té dret a obtindre informació sobre si en aquesta entitat s’estan tractant les seues dades personals o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals, al termini de conservació de les seues dades, fins i tot a obtindre una còpia de les dades objecte del tractament.

Així mateix, té dret de rectificació de les dades si són inexactes. (Per exemple, pot sol·licitar una rectificació del seu domicili, un canvi de nom, etc.).

Les persones interessades tenen dret a la limitació del tractament, per a això hauran de sol·licitar-ho a la persona responsable, el qual haurà de suspendre el tractament de les dades quan els ciutadans sol·liciten la rectificació o supressió de les seues dades, fins que es resolga la seua sol·licitud.

Les persones interessades podran exercir el dret de supressió (dret a l’oblit) sempre que es donen les circumstàncies enumerades en el RGPD i segons el regulat en l’article 15 de la LOPD-GDD.

La persona afectada pot exercir el dret d’oposició al tractament, sempre per motius relacionats amb la seua situació personal, amb l’excepció del qual s’acredite un interés legítim, és a dir necessari per a l’exercici o defensa de reclamacions. Igualment, quan el tractament tinga per objecte el màrqueting directe.

La persona interessada tindrà dret a la portabilitat a obtindre les dades en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre’ls a una altra persona responsable del tractament quan el tractament estiga basat en el consentiment o s’efectue per mitjans automatitzats.

Les persones interessades podran exercir els drets enumerats en els paràgrafs anteriors, a través dels formularis disponibles en la seu electrònica d’aquesta entitat o podran enviar un escrit per correu postal.

Pot exercir aquests drets enviant comunicació, motivada i acreditada, a l’adreça de la persona delegada de Protecció de Dades assenyalada al començament de la Política de Privacitat. També té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control competent (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’hi ajusta a la normativa vigent.

 1. INFORMACIÓ LEGAL

Els requisits d’aquesta Política complementen, i no reemplacen, qualsevol altre requisit existent sota la llei de protecció de dades aplicable, que serà la que prevalga, en qualsevol cas. Aquesta Política està subjecta a revisions periòdiques i l’Ajuntament  d’Alcosser pot modificar-la en qualsevol moment. Quan això ocórrega, l’avisarem de qualsevol canvi i li demanarem que torne a llegir la versió més recent de la nostra Política i que confirme la seua acceptació.